به طور کلی این موضوع برای اغلب افراد صادق است که بیهودگی و بی هدفی در زندگی، آنها را راضی نمی کند و مسلما اگر زندگی معنایی برای انسان نداشته باشد، زنده بودن یک انسان ارزشی نخواهد داشت. کمپین روی خوش زندگی ال جی به دنبال آن است که به ما کمک کند تا زندگی را دلچسب تر کرده و روی خوش زندگیمان را با ما همراه کند. چرا که با این دید به راحتی میتوانیم آرزوها و رویاهایمان را به واقعیت تبدیل کنیم.
دلیل ایجاد حس نارضایتی در زندگی به خاطر نداشتن یا کمبود رفاه نیست. چه بسیار افرادی که در زندگی ساده و حتی سختی قرار دارند، اما از زندگی راضی هستند و از لذتهای زندگی شان بهره می برند. آنچه مشخص است اینکه ناکامی در دریافت معنای واقعی زندگی است که موجب احساس ناامیدی و یاس در زندگی می شود.
می توان اینطور بیان کرد که زندگی دارای دو بعد است. یک بعد به معنای مادی و بعد دیگر معنوی است. آنچه مهم است اینکه هر انسانی کامیابی خود را بیشتر در کدام بعد ببیند. مسلما چیزهای مادی جزئی از زندگی هستند که فناپذیر و نابود شدنی هستند ولی مسائل معنوی، پایدار و فناناپذیرند. همان طور که روح انسان هم فناناپذیر است و با مرگ از بین نمی رود.

اکنون زمان آن رسیده که نگرش خود به زندگی را تغییر دهیم. شاید مدت هاست که ما از جزئیات به کلیات می نگریستیم حال باید زاویه دید خود را تغییر دهیم یعنی این بار از کل به جزء بنگریم.باید رویاهایمان را به واقعیت تبدیل کنیم، همان مفهومی که ال جی آن را دنبال میکند. با تماشای این فیلم مفهومی ال جی در خواهید یافت که زمانی فروش تلویزیون برای پیشرفت و دنبال کردن آرزوها و رویاهایتان بوده اما اکنون همان تلویزیون وسیله ایست برای نشان دادن به واقعیت تبدیل شدن رویاهایتان به همگان است و این را در ذهن خود بپرورانید که قطعا و حتما روی خوش زندگی با شماست.
پس شایسته است که ارزش واقعی خود و هدف متعالی را در زندگی پیدا کرده و آنرا دنبال کنیم.